15:00

RFC Warnant B Limont match

15:00

RFC Warnant FC Herstal match

15:00

RFC Warnant RFC Huy match

15:00

RFC Warnant B Ouffet-Warzée match

15:00

RFC Warnant Jeunesse Aischoise match

15:00

RFC Warnant RFCB Sprimont match

15:00

RFC Warnant B RFC Huy B match

15:00

RFC Warnant B Racour match

15:00

RFC Warnant Oppagne-Wéris match

15:00

RFC Warnant B Fraiture Sports match